ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ
ਬੱਦਲਾ ਲਕੋਇਆ ਸੂਰਜ
ਡੇਕ ਨੇ ਕਣੀਆਂ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ