ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ–
ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ‘ਚ 
ਉੱਬਲ ਰਹੀ “ਸਬ੍ਜ਼ੀ”

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ