ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਲੱਕ ਤੇ ਹਥ ਮੁੰਡੂ ਦੇਖੇ ਗਹਿਰਾ
ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ