ਮਾਮੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੱਚੇ-
ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਵਹਿੜੇ ਵਿਚ
ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ