ਟੋਭੇ ਦਾ ਨਿਤਰਿਆ ਪਾਣੀ
ਝਿਲਮ੍ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਕ ਦੇ ਫੁੱਲ
ਸ਼ਾਂਤ ਖੜਾ ਬਗਲਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ