ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਫੁਹਾਰ
ਹਰ ਬੂੰਦ ਵਿਚੋਂ ਦਿਸੇ
ਵੀਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ