ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਫੁਹਾਰ
ਆ ਬੇਠੀ ਰੁੱਖ ਤੇ
ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ