ਸਾਗਰ ਕਿਨਾਰਾ
ਮਲਾਹ ਗਾਵੇ ਗੀਤ
ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ