ਬੋਲ-ਚਾਲ ਬੰਦ –
ਜਾਨ-ਬੁਝਕੇ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ
ਲੰਘੀ ਘਰਵਾਲੀ

 

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ