ਅੱਸੂ ਦੀ ਰੁੱਤ
ਆਗਾਂ ਦੀ ਖਸਰ ਖਸਰ
ਠਾਰ ਗਿਆ ਬੁੱਲ੍ਹਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ