ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ –
ਸਾਵੀ ਵੇਲ ਤੇ ਖਿੜਿਆ 
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ