ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ 
ਗੇਟ ਖੋਲਣ 
ਵੀਰ ਦੇ ਆਇਆ

ਵਿੱਕੀ ਸੰਧੂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ