ਵਗੀ ਪੁਰਵਾਈ
ਹੁੰਮਸ ਗਈ ਚਿਰੀਂ ਵਿਜੋਗਣ
ਮਾਹੀ ਗਲ਼ ਲਾਈ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ