ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ
ਚਾਦਰ –ਸਿਲਵਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇ
ਉਲਝੇ ਵਾਲ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ