ਲਗਾਤਾਰ ਫੁਹਾਰ –
ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੇਜੀ ਰਖੜੀ 
ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ

ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ