ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਭਾਅ ਸੁਣ ਰੱਖੇ ਵਾਪਸ 
ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਡੱਬਾ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ