ਸਉਣ ਮਹੀਨਾ
ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ
ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ