ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ
ਟੱਬਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ