ਸੰਮੁਦਰ ਕਿਨਾਰਾ –
ਭਜਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁੜਦਾ ਲੱਭੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ