ਪਿਓਂਦ –
ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਖਿੜਿਆ 
ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ