ਮੁਲਾਕਾਤ-
ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪਸੀਨਾ 
ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੀ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ