ਸੂਰਜ ਦਾ ਛੁਪਾ- 
ਪਰਛਾਂਵਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ 
ਧਰਤੀ ਉੱਪਰੋ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ