ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਧੀ 
ਪਰਤੀ ਪੇਕੇ 
ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲਾ ਤੱਕੇ ਮਾਂ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ