ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ
ਡਾਕ ਚ ਰੁਲੀਆ ਰੱਖੜੀਆ
ਖਾਲੀ ਗੁੱਟ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ