ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ- 
ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਟਾਹਣਾ 
ਝੂਮ ਰਿਹਾ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ