ਮੱਸਿਆ ਤੋ ਬਾਦ
ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਚਮਕੇ
ਅੱਧਾ ਫਿੱਕਾ ਚੰਨ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ