ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ– 
ਇੱਕ ਬਦਲੋਟੀ ਢਕ ਰਹੀ 
ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ

 

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ