ਪਖੇ ਚ ਵੱਜਿਆ
ਖੰਭਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਮਰਾ
ਉੱਡਿਆ ਲੰਡਾ ਚਿੜਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ