ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ
ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਮ
ਦੇਖ ਸੁੱਕੇ ਗੁਲਾਬ

ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ