ਲਹਿਰਾਉਣ ਖੇਤ –
ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਲਭੇ 
ਬੱਦਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਇਨਾਸੋਰ

ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ