ਲੌਢਾ ਵੇਲਾ
ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਡੇ ਤੋਤੇ
ਕਿਰੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ