ਦਾਜ ਤੋਂ ਲੜਾਈ
ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਬਰਾਤੀ ਭੱਜੇ
ਲਾਗੀ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾਈ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ