ਸੱਜ਼ ਵਿਆਹੀ
ਬੁਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਂ ਭਰ
ਲਿਸ਼ਕਾਵੇ ਮੰਹਿਦੀ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ