ਪਹੁ ਫੁਟਾਲੇ ਡਿਗਿਆ
ਪੱਤੇ ਤੋ ਫੁੱਲ ‘ਚ 
ਇਕ ਮੋਤੀ ਤ੍ਰੇਲ ਦਾ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ