ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ-
ਸਹਿਜ ਤਰੇ ਮੇਪਲ ਪੱਤ
ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ