ਸੁੰਨੀ ਪਗਡੰਡੀ 
ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਚ ਝੂਮੇ 
ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ