ਪਤਝੜ-
ਇੱਕ ਚਿਨਾਰ ਦਾ ਪੱਤਾ 
ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿਚ 

Autumn-
a maple leaf
in my cupped hands

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ