ਬਾਬੇ ਮਾਰੀ ਫੂਕ 
ਦੱਸੇ ਨਾਲੇ ਦਿਖਾਵੇ 
ਸੁੱਜਿਆ ਪੈਰ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ