ਹਿੱਲੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਪਖੀ ਝਲਦਾ ਆਖੇ ਬਾਬਾ
ਬਈ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਹਿਰਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ