ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ 
ਬੋਚ ਬੋਚ ਲੰਘੇ ਕੁੜੀ , ਕੁਛੜ 
ਨਮੋਲੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬੋਹੀਆ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ