ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋਰ ਚ ਪਾਵੇ
ਬਲਦਾਂ ਗਲ ਪੰਜਾਲੀ
ਟਹਿਕਣ ਤਾਰੇ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ