ਬਜੁਰਗਾ ਦੀ ਢਾਣੀ
ਬਰੋਟੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀਪ
ਓੁਡੀਕਣ ਵਾਰੀ

 

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ