ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ
ਖ੍ਹੋਈਆਂ ਐਨਕਾਂ ਸਣੇ ਬਾਂਦਰ
ਖਣਕਾਵੇ ਟੱਲੀਆਂ

hilltop temple
a monkey with snatched specs
rings the bells

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ