ਸਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ –
ਨੀਵੀ ਪਾ ਬੈਠੀ
ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਟਿਕ ਟਕੀ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ