ਉੱਚਾ ਚੋਉਬਾਰਾ
ਕੂਚੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ
ਝਾਂਝਰ ਪਾ-ਪਾ ਚੱੜ੍ਹਦੀ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ