ਸੁੱਕਾ ਸਾਉਣ – 
ਵੇਖ ਨਵ -ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ
ਛੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ