ਗਰਦ ਭਰੇ
ਝਿੜੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨਿਖਰੇ
ਸਾਉਣ ਦਾ ਛਰਾਟਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ