ਪੁਰੇ ਦੀ ਵਾ 
ਵਲ ਖਾ ਲਹਿਰਾਈ ਚੁੰਨੀ 
ਉਹਦੀ ਅਦਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ