ਚਮਕਾਂ ਮਾਰੇ
ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਗੁੰਬਦ
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ