ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ
ਪਛਾਣੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ
ਲਾਹੇ ਗਲੋਟੇ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ